DSV Frø's avl omfatter hovedsageligt græs- og kløverfrø men også olierædikke og hybrid vårraps. Produktionsarealet fordeler sig omtrent ligeligt mellem de to afdelinger. Afdelingerne er specialiseret i rensningen af de enkelte arter, således renses rajgræsser, rajsvingel og engsvingel i Holstebro, mens rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, hundegræs, timothe og kløver renses i Sørby.

Nyhe­der

Av­ler­ser­vi­ce breve

Av­ler­ser­vi­ce SMS

Av­ler­ser­vi­ce vi­deo­er

Kon­su­len­ter

Av­ler­for­e­nin­gen DSV Frø Dan­mark

Dyrk­nings­vej­led­nin­ger

Græsmiddel-​​​​​​​oversigter

God­ken­del­ser til min­dre an­ven­del­se

Frøavls­kon­trakt

Indstil­ling af ma­ski­ner

Høst­tips til frø

Høst-​​​​udstyr kan be­stil­les

Af­bræn­ding af halm

Ukr­udts­ar­ter, der giver pro­ble­mer ved rens­ning af græs- og klø­ver­frø

Ana­ly­senor­mer for cer­ti­fi­ce­ring

Til forarbejdning af avlen har begge afdelinger moderne modtagefaciliteter og DSV Frø's renserier repræsenterer den nyeste teknologi indenfor frøbehandling. Vi har på det seneste gjort store fremskidt i frarensningen af kvik i alm. rajgræs, skræppe i kløver og væselhale i rødsvingel. Frøavl til DSV Frø sker via en frøavlskontrakt, der tegnes af selskabets syv frøavlskonsulenter, som er blandt Danmarks absolut dygtigste. Frøavlskonsulenterne tilser markerne minimum 3 gange om året. Det sikrer dig den bedst mulige rådgivning på markniveau.
 
Frøavlskonsulenterne er samtidig din sikkerhed for, at du kommer til at dyrke den sort og art, som netop på din ejendom har muligheden for at give et højt frøudbytte og dermed et tilfredsstillende højt økonomisk afkast hvert år.
 
Vi råder over nogle af Danmarks bedste frøgivende sorter i alle arter, via vores egne forædlingsstationer i Holland, Tyskland, Frankrig og England. Vi er ligeledes Danmarks mest fleksible firma, når det gælder afhentning af frøet hos dig efter høst.