Garanti- og salgsbetingelser

Frøvarens kvalitet garanteres efter Bekendtgørelse om Markfrø udgivet af Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 
I henhold til Ministeriets bekendtgørelse må markfrø kun forhandles, hvis det opfylder de i Bekendtgørelsen for Markfrø fastsatte kvalitetskrav. Kontrollen med overholdelse af disse kvalitetskrav varetages af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved en stikprøvekontrol med udvejede pakninger. Såfremt de officielle kontrolanalyser viser, at et parti ikke svarer til, hvad der er garanteret, eller ikke overholder kvalitetskravene i Bekendtgørelsen for Markfrø, ydes erstatning.
 
Såfremt afgrøden, efter det af DSV Frø Danmark leverede frø, viser mangler som følge af ekspeditionsfejl, yder vi fuld erstatning for tab i afgrøden. For at opnå erstatning er det en betingelse, at køberen behørigt kan bevise, at frøet er leveret med DSV Frø’s eller anden officiel garantiplombe. Ved artsforveksling, der direkte kan ses på frøet, må klage indsendes straks og udsåning undgås.
 
Anmeldelse af mangler og krav om erstatning skal fremsættes over for DSV Frø Danmark. Erstatningskrav samt faktura, mærkeseddel eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet skal være fremsendt inden den 1. december efter udløbet af den sæson (1. juli - 30. juni), hvori markfrøet er solgt. Erstatninger mindre end kr. 250 kan ikke kræves udbetalt, medmindre den beregnede erstatning udgør mere end 10% af den pågældende vares pris.
 
Frøet leveres brutto for netto. Betalings- og leveringsbetingelser fås ved henvendelse til vort kontor.

Afgifter af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser

Afgiften, gældende pr. 1.1. 2021, er for græs og græsmarksbælgplanter (kløver, lucerne mm.) 1,25 kr./kg.
Afgiften beregnes af varens bruttovægt og er inkluderet i prisen. Der tages forbehold for evt. afgiftsændringer.